Onze HUISREGELS en Algemene voorwaarden

  HUISREGELS training:

 • Op tijd:
  • Minimaal 5 minuten voor aanvang les en in volledig tenue aanwezig zijn.
  • Na de warming-up kan niemand zich meer bij de les voegen, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.
 • Hygiëne:
  • Kom schoon naar de les.
  • Nagels moeten kort geknipt zijn vanwege veiligheid.
  • Lang haar dient samengebonden gedragen te worden.  Het elastiek mag geen scherpe of harde delen bevatten.
  • Wondjes moeten worden verbonden en eventueel bloed zelf verwijderen, indien mogelijk.
 • Kleding:
  • In de zaal Heerenveen: schone zaalsportschoenen (geen zwarte zolen) of blote voeten. Deze schoenen mogen niet buiten of onderweg van of naar de les worden gedragen. 
  • In Akkrum/Aldeboarn binnen zijn schoenen niet toegestaan: blote voeten!
  • Op sokken trainen tijdens de les is niet toegestaan.
  • Buiten training: Sportschoenen of blote voeten.
  • Draag makkelijk en ruim zittende kleding, T-shirt in de broek. Mouwen en broekspijpen niet opgerold.
 • Veiligheid:
  • Het dragen van horloges, oorbellen, kettingen, piercings e.d. tijdens de training is niet toegestaan evenals mobiele telefoons.  Dit voor uw eigen veiligheid en die van je trainingspartner.
  • Een toque dragen is verplicht tijdens de hele les.
  • Een bitje is noodzakelijk tijdens sommige oefeningen.
  • Luister tijdens de oefeningen naar je partner en wees altijd voorzichtig met elkaar.
 • Respect:
  • Bij binnenkomst en bij het weggaan groeten we de trainer en andere leden. Voorafgaand en na de les wordt Kida gezegd tijdens de line-up. Toon respect voor andere trainingspartners.
  • We buigen wanneer de Krav Maga les begint of eindigt op aangeven van de instructeur en zeggen Kida. Dit als vorm van beleefdheid en een universeel gebaar van wederzijds respect.
  • Agressie of pesten wordt niet getolereerd.
 • Tijdens de les:
  • Instructies van de instructeur moeten worden opgevolgd.
  • Bitje doe je uit, wanneer je praat met de instructeur.
  • Tijdens een uitleg ga je op de juiste manier zitten of staan en is er aandacht (luisteren, stilte en kijken).
  • Verlaat de zaal/les alleen met goedkeuring van de instructeur.
  • Kom niet aan de materialen, tenzij je hiervoor toestemming hebt van de instructeur.
 • Toegang:
  • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen.
  • Bezoekers zijn niet toegestaan tenzij daarover een afspraak is gemaakt.
  • Als er een les gaande is, wachten de leden voor de volgende groep in de kleedkamer of op de banken in de zaal tot deze aan de beurt zijn en is er stilte.
  • Het maken van foto en/of video opnamen is niet toegestaan zonder toestemming van de instructeur.
 • Eten/drinken:
  • Verboden te eten of te drinken tijdens de les, tenzij door de instructeur wordt aangegeven of anders is bepaald (diabetici).
  • Het is verplicht om voldoende water mee te nemen. Bidons zijn toegestaan.
 • Regelmaat:
  • Iedereen dient minimaal 70% van de lessen Krav Maga aanwezig te zijn tenzij na overleg met de instructeur anders is bepaald (blessure).
  • Kan je NIET komen trainen geef dat dan tijdig door via Whatsapp aan de instructeur.
 • Zie ook de Algemene Voorwaarden van Krav Maga Friesland.

 versie 1.1 – 20 sept 2022

Algemene voorwaarden

AANMELDEN

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier/automatisch incasso contract volledig in te vullen en (af te geven of) op te sturen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat KMF, het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

VERLENGEN

De periode van inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan op een dag in de voorafgaande maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Schriftelijk kan zijn door middel van het opzegformulier op de persoonlijke inlogpagina.

BETALEN

De betaling van de verschuldigde contributie, dient voor de 1e van elke maand voldaan te worden. Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.

IN GEBREKE

Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt het te betalen bedrag omgezet naar een te betalen iDeal link. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van KMF om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

AANPASSEN LESGELD

De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door KMF worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

AANPASSEN LESTIJDEN

KMF behoudt zich het recht voor om lestijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen en tijdens school vakanties is KMF gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Restitutie van de contributie, kleding of materiaal wordt niet verleend. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.

OPZEGGEN

Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door in de voorafgaande maand per email/whatsapp op te zeggen. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigd, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn van de lopende maand. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid. KMF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. KMF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. De instructeur doceert een systeem waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de cursisten. Contact, dat kan variëren van eenvoudige grepen en omvattingen tot stoot- en traptechnieken, welke een fysieke of mentale impact kunnen hebben op het lid.

NAAM-GEBRUIK EN LEERSTOF

Gebruik van logo en naam zonder toestemming van KMF kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde, verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord. Video-opnamen van lessen of delen van de les zijn ten strengste verboden.

KRAV MAGA GLOBAL

De cursist dient, bij deelname aan volwassenen lessen Krav Maga, zich tevens te onderwerpen aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van KMG – NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG – Nederland en www.kmgnl.nl

OPVRAGEN

De algemene voorwaarden en de huisregels van KMF zijn te allen tijde via het personeel van de sportschool op te vragen en via www.kravmaga-friesland.nl. Door zijn inschrijving én het meedoen aan training(en) verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van KMF te accepteren.

versie 1 – 8 sept 2022